Zpráva od Matky Země

Aby bylo zřejmé, o jak průlomový objev se skutečně jedná, a jak podstatná je to výživa pro náš organismus, pojďme si tak trošku osvětlit, co že to ta plazma vlastně je. Ačkoli vysvětlit to slovy je opravdu obtížné, pro pochopení funkčnosti je to zcela zásadní.

Posuňme se v čase nazpět o několik miliard let až do okamžiku těsně po tzv. Velkém třesku, kdy byly v tisícinách vteřiny stvořeny základy pro celý náš viditelný fyzický vesmír, který se skládal výlučně právě z plazmy, než dalším vývojem vychladl natolik, aby se mohly zformovat první částice fyzické hmoty, které posléze daly vzniknout vesmírným tělesům.

Všechna tato tělesa včetně naší planety nesou ve svém nitru informační matrici složenou právě z plazmy, která je oním naprosto dokonalým informačním médiem, ve kterém je zakódován kompletní architektonický plán – naprosto přesná spirituální předloha – jak má těleso vypadat, fungovat a existovat v rámci celého vesmírného celku.

Plazma, jakožto volný proud energie složený z ultra subtilních částic, mající ve svém poli volné nosiče energie v podobě elektronů, je nejdokonalejším nástrojem tvorby, který dokáže pojmout nepředstavitelné množství informací v podobě různých druhů elektromagnetického záření a mnohých dalších.

Není proto divu, že – byť složená z mnoha částic – vykazuje jako celek fenomenální organizační a komunikační inteligenci a ve své vesmírné tvorbě i se zpětnou vazbou, což je nesporný důkaz mnohem vyšší inteligence přesahující lidskou bytost.

Plazma kolem sebe vytváří jasně definované, a tudíž měřitelné, inteligentní a vědomé energoinformační kvantové pole, jehož prostřednictvím dosahuje interakce s vnějším okolím rychlostí blesku. A rovněž uvnitř tohoto elektromagnetického pole dochází k neustálé, nepřetržité, informační výměně mezi jednotlivými částicemi, které jej tvoří.

Je tedy látkou s jasně danou kolektivní součinností a vnitřní organizací, kde všechny částice a komponenty harmonicky spolupracují jako celek, asi tak nějak podobně jako spolupracují všechny buňky našeho těla a dohromady tvoří náš lidský nástroj, aniž bychom si to vlastně uvědomovali.

Vesmírná plazma jako taková je oním mysteriózním místem a vstupní branou, skrze kterou se mohl Velký třesk vůbec projevit, je alfou a omegou celého kompletního Všehomíra a je základní pralátkou Velkého Kosmického Designéra.

Naše planeta je přitom jeden veliký kapitální zázrak, jakožto naprosto dokonalá zmenšenina celého makrokosmu i ona má v nitru svého těla tři základní tvořivé portály.

Tím majoritním a primárním je její nejvnitřnější Lůno obsahující celou kompletní biologickou matriku. Odtud povstávají všechny živé organismy v rámci celého vesmíru. Z tohoto Lůna se zhmotňují a stoupají evolucí vzhůru skrze hlubokomořské příkopy.

Druhá strategicky významná brána je v horních vrstvách atmosféry, respektive v jemnohmotném elektromagnetickém poli naší matky Země.

A konečně třetí je ta, kterou počátkem minulého století objevil geniální francouzský lékař René Quinton, a to tak, že jako velice vnímavý přírodovědec začal skládat od samé koruny přes jednotlivé větve celý kompletní tzv. Strom života.

Jinými slovy: vydal se nazpět v evolučním čase skrze současně žijící až po veškeré zásadní vyhynulé organismy, aby jaksi pomyslně sbalil tento Strom života do jediného výchozího prazákladního vývojového článku hledaje při tom odpověď na otázku, kde vlastně začal onen překotný rozvoj všech živých forem a tvorů na planetě.

Cesta jej vedla napříč všemi pradávnými geologickými údobími planety Země až do období, kdy se ve vířivém pásu hlubokomořské vody, v tzv. Zóně slunečního průniku, začaly formovat funkční biologické systémy prvotní archetypální prabuňky, která se později opětovným generováním na stále složitější a komplexnější úrovni stala základním stavebním pilířem pro veškeré další životní formy, které po několika stamiliónech až miliardách let dospěly složitým vývojem až do stadia nejvyšší organizační komplexnosti v podobě fyzického organismu současného člověka.

Takhle velkolepě a prostě nalezl René Quinton onu vstupní bránu důležitou pro všechny organismy založené na bázi uhlíku, jejichž tělo je vystavěno z vody a protkané mineráliemi. Objevil jakousi plodovou vodu matky Země, prodchnutou a nasycenou všemi podstatnými a pro veškerý buněčný život naprosto nezbytnými, živými minerály a dalšími prvky.

Jeho cesta jej dovedla až k samým kořenům onoho stromu Života, zpátky do hlubin moře do zóny charakteristické četnými vodními víry, v jejichž nitru panují naprosto odlišné zákonitosti, a sice zákony kvantového pole, a právě v tomto úzkém vířivém pásu mořské vody nalezl René Quinton odpověď na základní otázku týkající se původu veškerého pozemského života, a to v podobě naprosto odlišně se chovajícího fyzikálního rozhraní, tvořícího předěl a spojovací článek mezi naším fyzickým světem a světem kvantového pole Vědomí, se kterým nás mořská plazma propojuje, což je pro nás právě v současné době plné překotných změn planety jejím největším požehnáním.

Tyto minerálie jsou mikroskopické inteligentní entity, v jejichž řídícím jádru probíhají složité a komplexní fyziologické děje na bázi elektřiny a magnetismu uskutečňující se právě díky oné již zmiňované kosmické pralátce – inteligentní plazmě.

Bez tohoto veledůležitého informačního média by buněčný život nebyl možný. Vznik buňky ve vesmíru je naprostým mystériem a ukázkou dokonalé tvorby onoho Vrchního designéra.

Buňka – jakožto naprosto autonomní samoorganizační systém – dokonale ví, jak a co má dělat, a ví to díky informacím zaneseným v plazmě, která je na spirituální úrovni projevena v její svrchní membráně a v jejím jádru.

Na informaci, kterou s sebou nese plazma, je založený celý vesmír, který je složen z 99 % právě z této nejdůležitější pralátky, a tak jako tato pradávná substance nese údaje, jak má to či ono těleso v makrokosmu, který nás obklopuje, a jehož nedílnou součástí je samozřejmě i příroda a my lidé, správně fungovat, aby bylo v harmonickém rytmu s kosmickým celkem.

Tak podobně také mořská plazma plná biologicky aktivních látek napomáhá zásadní měrou k dokonalé harmonické souhře všech buněk, jakožto základních stavebních kamenů našeho tělesného mikrokosmu se všemi jeho složitými a pro nás nepochopitelnými funkčními systémy a ději.

Mořská plazma tak umožňuje, aby vůbec mohla komunikace probíhat správně a bezchybně jednak uvnitř buněk a jednak aby buňky mohly komunikovat mezi sebou tak, aby to bylo v dokonalé souhře s celkovým architektonickým plánem našeho těla a to aby zase bylo v naprostém souladu s architekturou nekonečného makrokosmu, jenž nás obklopuje.

Mořská plazma touto komunikací výrazně ozdravuje tolik důležitý a pro zdraví člověka zcela zásadní mezibuněčný prostor. Právě pro tento fakt je mořská plazma pro naše současné žití v dnešní době, kdy je životní prostředí totálně zdevastované, tolik, tolik důležitá. Neboť do našich těl přináší veškeré základní prvky Života, cenné spirituální informace a spojení, které nám objasňují podstatu bytí jako takového, tak i úlohu lidské bytosti ve vesmíru.

Žijeme v době velikých zázraků, které se dějí, a jedním z nich je objev Quintonovy mořské plazmy, jakožto daru Matky Země svým dětem, aby jej použily ve svůj prospěch, upevnily své zdraví, a tím prožívaly radostné a plné Bytí…

Pantheon Matky Země